Národní geopark

Geopark

Struktura a management geoparku

Přeshraniční charakter Česko-Bavorského Geoparku vyžaduje specifický management, jehož struktura se bude s rozvojem aktivit dále vyvíjet. V současné době existují tři nezávislá řídící centra, která úzce koordinují společnou činnost geoparku:

Na území Národního geoparku Egeria, tj. v okresech Cheb, Karlovy Vary, Sokolov v Karlovarském kraji, byla iniciativa zprvu vedena Nadací Georgia Agricoly, region Slavkovský les, a poté odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v úzké spolupráci s  Českou geologickou službou a dalšími organizacemi. V září 2006 byla zřízena pozice manažera geoparku při Krajském muzeu Sokolov, nyní Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje.

Na území geoparku GeoLoci (okresy Tachov a obec Úterý) řídí aktivity geoparku obecně prospěšná společnost GeoLoci (http://www.geoloci.cz/).

V Bavorsku byl vyhlášen Národní geopark Bayern-Böhmen. Zastupuje Koordinations- und Geschäftsstelle Geopark Bayern-Böhmen v Parksteinu, právnická osoba pověřená pracovní skupinou Bavorský geopark (http://www.geopark-bayern.de). Nově je založena obecně prospěšná společnost GEOPARK Bayern-Böhmen e. V.

Společný management Česko-Bavorského Geoparku je založen na periodické rotaci zástupců uvedených stran na mezinárodní i národní úrovni.

Partneři geoparku

Česko-Bavorský Geopark v Karlovarském kraji
Národní geopark Egeria
Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje
Zámecká 1
CZ-356 01 Sokolov
www.geopark.cz

Česko-Bavorský Geopark v Bavorsku
Nationaler Geopark Bayern-Böhmen
Koordinations- und Geschäftsstelle
Marktplatz 1
D-92711 Parkstein
info@geopark-bayern.de
www.geopark-bayern.de

Česko-Bavorský Geopark v Plzeňském kraji
Národní geopark GeoLoci, o.p.s.
CZ-349 01 Svojšín 1
www.geoloci.cz

Koordinace a spolupráce:
Karlovarský kraj – spolupráce na investičních projektech Geoparku Egeria www.kr-karlovarsky.cz
Nadace Georgia Agricoly, Region Slavkovský les – původní nositel projektu. Převod důležitých pozemků na Karlovarský kraj za účelem dalšího rozvoje infrastruktury na území Geoparku Egeria
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Slavkovský les. Spolupráce v rámci aktivit a projektů spojených s CHKO Slavkovský les www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád Karlovy Vary – spolupráce na propagaci Geoparku Egeria www.splzak.cz
Klub českých turistů – spolupráce na propagaci geoparku a pomoc při monitoringu stavu lokalit a informačních tabulí http://www.kct.cz/

Ostatní Krajská muzea – Muzeum Cheb, p.o., Muzeum Karlovy Vary, p.o. – do konce roku 2009 společně s Muzeem Sokolov sjednocená pod jedno Krajské muzeum http://www.muzeumcheb.cz/, http://kvmuz.cz/

Obec Rovná – spolupráce při vytváření zázemí pro důl Jeroným www.rovna.eu

Obec Lipová – spolupráce na zpřístupnění lokality Železná hůrka www.obeclipova.eu

Město Krásno - spolupráce při vytváření zázemí pro důl Jeroným, spolupráce na provozu Hornického muzea v Krásně www.mesto-krasno.cz

Město Horní Slavkov – finanční spoluúčast na muzeu v Horním Slavkově www.muhslavkov.cz

Město Jáchymov – participace na zpřístupnění na otevření štoly č. 1 v Jáchymově včetně vytvoření zázemí pro štolu www.jachymov.cz

Města, obce a soukromé subjekty, na jejichž pozemcích byly umístěny informační tabule – spolupráce na jejich monitoringu a kontrole

Česká geologická služba – spolupráce na propagaci Geoparku Egeria, poradenská činnost v oblasti geologie http://www.geology.cz/

Ministerstvo životního prostředí – poradenství v oblasti trvale udržitelného rozvoje a při získávání dotací ze EU nebo z MŽP www.mzp.cz

Diamo, s. p. – poradenství a spolupráce na provozu a zpřístupnění důlních děl (důl Jeroným, Štola č. 1 v Jáchymově) www.diamo.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Hornicko-geologická fakulta – spolupráce na propagaci a zajištění přístupnosti podzemních prostor www.hgf.vsb.cz